Hà Nội Kiên Quyết Xóa Bỏ Cơ Sở Gạch Nung Tự Phát

Theo Công văn số 1616/SXD-KTXD báo cáo về tình hình hoạt động của các lò gạch trên địa bàn, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất UBND thành phố giao UBND các huyện kiên quyết xóa bỏ cơ sở gạch nung tự phát, không có trong quy hoạch.

Cụ thể, Sở xây dựng chỉ đạo dừng ngay việc tiếp tục đầu tư, khai thác đất để sản xuất gạch đối với các lò cải tiến, lò đứng, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đề xuất với UBND thành phố lộ trình thực hiện của từng địa phương đảm bảo xóa bỏ hoàn toàn việc hoạt động của các loại lò này; kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất cố tình vi phạm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng và UBND thành phố.

Đối với các khu vực đã được quy hoạch nhà máy gạch tuynel phải chuyển đổi, đầu tư công nghệ lò tuynel hiện đại và dừng đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung (trong đó có công nghệ lò tuynel) theo Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 9/1/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các huyện về thủ tục sử dụng đất và quan trắc môi trường. Sở Kế hoạch và Đầu tư không thẩm định các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất gạch nung và không cấp mới giấy phép đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở sản xuất gạch nung trên địa bàn thành phố. Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các huyện, Sở Xây dựng trong việc đề xuất lộ trình xóa bỏ hoạt động của các lò vòng, lò đứng, lò cải tiến trên địa bàn; căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn UBND huyện thực hiện.